En del av Sevrda Svrdsjbygden

Globala nyheter

Svärdsjö - Ny automatstation din-x i Källänge beställd

2017-08-09 kl 16:21

Svärdsjö Tankställe AB har 2017-08-09 mottagit beställningserkännande på en ny automatstation din-x från Kjell Andersson Contracting AB i Västerås.

Enligt tidplanen från Kjell Andersson beräknas automatstationen öppnas vecka 45 (6 – 12 november) 2017.

Svärdsjömackens design

 

Svärdsjö - Återställning av genomgrävningar av vägar i Borgärdet

2017-08-09 kl 15:45

Måndagen den 14 augusti 2017 påbörjar Svevia Asfalt att återställa genomgrävningarna av vägarna i Borgärdet.

Genomgrävningarna utfördes av AJ Andersson Entreprenad Norberg, när de på Telias uppdrag grävde ner fiberkablar i Svärdsjö, hösten 2016 och våren/sommaren 2017.

Svärdsjö - Svärdsjö Tankställe AB har träffat avtal med din-x om drift av den nya macken

2017-07-06 kl 11:43

Svärdsjö Tankställe AB träffade 2017-07-05 avtal med din-x om drift av den nya macken i Källänge.

Ytterligare information kommer inom kort.

Svärdsjö - Den stora nyttan med den jämna vägen Falun – Svärdsjö

2017-06-30 kl 14:50

Jämn väg Falun – Svärdsjö ger färre olyckor och skadade, kortare restider, mindre utsläpp, mindre förslitning av såväl människor som fordon och bättre förutsättningar för bättre vinterväghållning.

Ofta är sparad tid den största nyttan i samhällsekonomiska kalkyler.

Jämna vägar minskar intäkterna för staten men ger lägre kostnader för näringslivet, trafikanterna, landstinget och kommunerna.

Sammanfattningsvis ger jämna vägar:
• bättre trafiksäkerhet
• lägre fordonskostnader
• lägre tidskostnader
• bättre komfort (mindre vibrationer och buller) och bättre hälsa för trafikanterna (mindre förslitning av rygg, nacke och axlar hos yrkeschaufförer)
• mindre utsläpp av koldioxid, kväveoxid etc.
• mindre buller och vibrationer för omgivningen
• lägre lönekostnader för yrkeschaufförer
• etc.

Den numera jämna vägen Falun – Svärdsjö medför direkt minskade kostnader för trafiken på >2 mkr det första året. Positivt även för handeln och tjänsteföretagen längs vägen.

De tunga fordonens vägslitage kostar 1,4 kr/mil, men Regeringen kommer att belasta de tunga fordonen med en extra skatt på 14 kr/mil. Det är naturligtvis inte positivt för de areella näringarna, som det finns gott om i Svärdsjöbygden.

Karlsbyheden mot Svärdsjö 2017-06-26

Väg 850 och gamla vägen Svärdsjö – Falun från Svedsgården mot Svärdsjö.

Vid Danholn efter ny beläggning 2017.

Från p-fickan vid gränsstenen Sundborn – Svärdsjö mot Svärdsjö Mekano söndagen den 18 juni 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svärdsjö - Entreprenadarbetet för byamacken i Källänge har startat

2017-06-23 kl 11:04

Siljan Schakt påbörjade onsdagen den 21 juni schaktning för anläggning av plan och vägar till byamacken och framtida parkering för omstigning till buss.

Schaktning sker i stor- och rikblockig morän, som är ganska vanlig i anslutning till isälvsavlagningar som Svärdsjöåsen.

I Siljan Schakts entreprenadarbete ingår även att förbereda för el, fiber, vatten, avlopp och belysning av området.

När tankstation kan beställas är i dagsläget oklart, vilket beror på när Länsstyrelsen kan ta beslut om investeringsstöd.

Schaktning i västra delen av planområdet.

Schaktning i östra delen av planområdet mot väg 850 delen Borgärdet – Svärdsjö k:a.

 

 

Svärdsjö - Sommarens evenemang och aktiviteter

2017-06-02 kl 08:52

Sommarens hela program för evenemang och aktiviteter i Svärdsjöbygden finns samlade i Sommarkalendarium-2017.

Ladda ner kalendariet så att du inte missar något.

Välkommen till Svärdsjöbygden!

Svärdsjö - Trafikverket upphandlar konsult för åtgärdsvalsstudien genom Borgärdet

2017-05-15 kl 14:00

Just nu pågår upphandling av konsult för åtgärdsvalsstudien genom Borgärdet.

En åtgärdsvalsstudie är en metod i tidig planering. Underhållet av beläggningen genom Borgärdet, som sker inom kort, omfattas alltså inte av studien.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie

En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt planeringsskede och ska leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans.

Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Med hjälp av fyrstegsprincipen kan vi påverka val av trafikslag och åtgärder redan på idéstadiet.

Dialog och fyrstegsprincipen

Genom dialog i ett tidigt skede skapar vi realistiska förväntningar. Det leder till att vi kan skapa delaktighet i ansvarstagande och lösningar bland flera aktörer. I samverkan mellan flera aktörer kompletterar deltagarnas kunskaper och erfarenheter varandra. Genom att analysera problembilden noggrant innan vi diskuterar förslag till åtgärder har vi större möjlighet att skapa synergieffekter i transportsystemet.

Svärdsjö - Nu kan du göra en insats för Svärdsjöbygden

2017-05-04 kl 15:57

Vare sig du bor i bygden, är en tillfällig besökare eller känner för Svärdsjöbygden kan du göra en insats genom att bidra med valfritt belopp till byamacken.

Bygden behöver ditt stöd

Svärdsjö - Svärdsjö Tankställe AB har beställt entreprenadarbete vid Källänge i Svärdsjö

2017-05-03 kl 06:36

Svärdsjö Tankställe AB har beställt entreprenadarbete ”Anläggning av plan och vägar för mack, servicebyggnad och parkering vid Källänge i Svärdsjö”.

Siljan Schakts anbud ”Anläggning av tankställe, Svärdsjö, delentreprenad 1” den 15 februari 2017 resulterade den 27 april 2017 i en beställning av entreprenadarbetet.

Entreprenadarbetet omfattar arbete, hjälpmedel samt material och varor som behövs för att Siljan Schakt ska kunna utföra åtagandet.

I åtagandet ingår rivning av sidotrumma och väg,  jordschakt och fyllning, kanalisering för fiber- och elledningar, fundament för belysningsstolpar,  materialskiljande lager, förstärknings- och bärlager, erosionsskydd, rörledningar och brunnar m m.

Planområdet norrut vid Källänge mot Svärdsjö kyrka.

Planområdet västerut vid Källänge.

Svärdsjö - Asfaltbeläggning av väg 850 Falun – Svärdsjö påbörjad

2017-05-02 kl 13:20

NCC påbörjade första fasen i asfaltbeläggningsarbetet tisdagen den 2 maj 2017 med planfräsning av den gamla vägytan.

Fräsmaskin vid Norslund 2017-05-02

Fräsning från E16 vid Norslund mot Svärdsjö

Bilden nedan visar den frästa vägytan mot väg E16 mot Falun.

Den frästa vägytan mot väg E16.

 

Svärdsjö - Svärdsjö Tankställe AB stöder ett klimatneutralt samhälle

2017-04-14 kl 18:08

Inriktningen vid val av konstruktion, metoder och varor har fokuserats på att minska miljö och klimatpåverkan. Det har skett genom att vi beställt och kommer att beställa produkter och utföranden som stöder ett klimatneutralt samhälle genom anläggningens hela livscykel.

Energiåtgången ska minskas genom att använda grövre krossat berg i överbyggnaden. Hela överbyggnadskonstruktionen har optimerats med hänsyn till funktion, kostnad och energiförbrukning.

Grövre krossat berg ger också mindre påkänning på undergrund och beläggning och därmed längre livslängd.

Vatten från området ska inte ledas i slutna system för omhändertagande av spillvatten. Vattnet skall ledas genom öppna ledningar och öppna material. Dagvattnet kommer att fördröjas, reduceras och renas genom det öppna dagvattensystemet. Slutligen kommer vattnet att ledas till vägdiket och vidare till Svärdsjön.

Asfaltbeläggning som tål svängande tung trafik utan att deformeras kommer att beställas. Det ger längre livslängd och därmed lägre energiförbrukning.

Energisnål och effektiv belysning av hela området kommer att beställas.

Slutligen kommer Svärdsjö Tankställe AB att fokusera på försäljning av drivmedel som innehåller mer förnybar råvara och mindre fossil råvara.

Svärdsjö - Tre steg närmare en ny tankstation i Svärdsjö

2017-04-08 kl 15:41

Idag (lördagen den 8 april 2017) utförs trädfällning på fastigheten för ny tankstation, trafikbutik och tvättanläggning i Svärdsjö. Trädfällningen är en förberedelse inför de schaktarbeten som snart kommer att påbörjas.

Trädfällning på området för ny tankstation i Svärdsjö.

Trädfällt område för ny tankstation i Svärdsjö.

Svärdsjö - Patientrådet vid Svärdsjö vårdcentral verkar i det tysta

2017-03-01 kl 18:11

Intresseföreningens representant i patientrådet vid vårdcentralen i Svärdsjö, Siv Eliasson, berättade vid Intresseföreningens styrelsemöte den 28 februari 2017 om patientrådets verksamhet och de temakvällar som anordnas.

Den 7 mars 18.30 – 20.00 2017 anordnar  Landstinget Dalarna en Temakväll – ”Vanliga ögonsjukdomar” vid Stadsbiblioteket i Falun. Målgruppen för temakvällen är boende i första hand i Falu kommun.

Tisdagen den 14 mars 2017 är samtliga 5 Patientråd i Falu kommun inbjudna det årliga mötet av Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Falu kommun. Årets tema är; Personcentrerad vård och Digital vård.

Trots patientrådens viktiga uppgift är det svårt för att inte säga omöjligt att hitta information om dess verksamhet på Landstinget Dalarnas hemsida.

 

Svärdsjö - Byggstarten för den nya tankstationen i Svärdsjö är framflyttad

2017-02-28 kl 16:41

Byggstarten var ursprungligen planerad till mitten av mars 2017.

Det var förutsättningen för att invigningen av den nya macken skulle kunna ske söndagen den 2 juli i anslutning till Allsången på Gammelgården.

Skandinaviska Bensin AB Din-X  avser emellertid att till Länsstyrelsen Dalarna överklaga Räddningstjänsten Dala Mitts beslut att inte tillåta försäljning av drivmedel efter den 30 juni 2017 från fastigheten Borgärdesvägen 15 i Svärdsjö.

Din-X vill nu återigen utreda möjligheten att driva vidare den befintliga macken. De avser att visa på lösningar för att tillgodose myndighetskraven. Så länge den processen pågår kommer länsstyrelsen inte att bevilja bidrag till Svärdsjö Tankställe AB.

Att vi hamnat i detta läge beror på att Svärdsjö Tankställe AB tackade nej till förslaget från Skandinaviska Bensin AB Din-X att sköta en station på fastigheten Falun Borgärdet 3:2 för deras räkning. Din-X ville att vi skulle se till att deras tankstation skulle vara snygg och fin. Planen skulle vara snöskottad på vintern. Dessutom skulle Svärdsjö Tankställe AB vara deras språkrör i Svärdsjö.

Svärdsjö Intresseförenings helägda bolag Svärdsjö Tankställe AB har beslutat att bygga och driva en egen mack, en Gulf-anläggning för bensin & diesel. Vi kommer att ansluta vårt bolag till EMAB AB. EMAB är en organisation för inköpssamverkan, marknadsföring / kampanjer samt affärsutveckling och omfattar allt vad en modern trafikbutik behöver.

När ekonomin tillåter kommer vi också att bygga en modern självbetjänad tvättanläggning med fyra tvättbås samt en service-/butiksbyggnad.

Om vi skulle gå med på Din-X krav så avstår vi våra planer för fortsatt utveckling av Svärdsjö.

Svärdsjö - Ny asfaltbeläggning Falun – Svärdsjö i sommar

2017-02-16 kl 09:17

Trafikverket kommer under sommaren 2017 att förse väg 850 Falun – Svärdsjö – Höganäs med ny asfaltbeläggning.

Svärdsjö - Sök bygdepeng!

2017-01-20 kl 15:24

Du som boende och aktör (förening m.m.) i Svärdsjöbygden kan från och med nu söka bidrag för aktiviteter och verksamheter som på olika sätt gynnar bygden från bygdepengen som vindkraftverken på Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog genererar varje år. Här hittar du mer info och ansökningshandlingar.

Svärdsjö - Ett steg närmare en ny tankstation i Svärdsjö

2017-01-16 kl 09:21

Svärdsjö Intresseförenings helägda bolag, Svärdsjö Tankställe AB, har köpt ett 3000 kvadratmeter stort område i Källänge av Falu kommun.

En situationsplan har tagits fram som beskriver hur området ska disponeras.

I ett första steg ska markområdet iordningställas.

I nästa steg ska bolaget etablera en tankstation på området.

I framtiden finns planer på att bygga en service- eller butiksbyggnad på tomten.

Ett område har även avsatts för att möjliggöra en tvättanläggning.

Situationsplan med ny infart, mack och framtida byggnader.

 

Svärdsjö - Ny bensinstation i Svärdsjöbygden – en nödvändighet

2017-01-09 kl 08:41

Enligt den genomförda enkäten anser 99,7% att en ny mack är nödvändigt. Det är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av bygden. Drivmedel behövs till bilar, båtar, traktorer, fyrhjulingar, gräsklippare och motorcyklar. Enlig svaren är mer än 75 % beredda att bidra ekonomiskt till nya macken. Den kostar nästan 3,5 mkr att bygga. Enligt svaren önskar hälften att det finns tvätthall. Tyvärr kostar en tvättanläggning nästan lika mycket till för att bli miljövänlig. Men det är nödvändigt att vi alla bidrar till den nya macken.

Finansiell potential

I Svärdsjöbygden finns nästan 4 500 bofasta. Men med alla turister och hemvändare är det troligen i snitt 5 000 personer. Sveriges befolkning lånar i snitt in 150 tkr per person till bankerna. Omräknat till den egna bygden blir det 750 mkr som vi lånar in till bankerna – utan ränta. Men vi betalar avgifter! Om vi i stället bidrar med bara 1 % av inlåningen till nya macken så blir det 7,5 mkr. Det skulle räcka till både mack och tvättanläggning.

Svaren från enkäten ger en fingervisning om att vi är beredda att bidra med 450 tkr. Men troligen kan vi bidra med betydligt mer med tanke på den finansiella potentialen.

Stöd nybygget av Bensinstation

Svärdsjö Intresseförening kommer att bygga den nya bensinstationen. Någon entreprenör har inte anmält sig för att göra investeringen. Intresseföreningen har bildat Svärdsjö Tankställe AB – ett helägt dotterbolag, som avser att bygga och driva macken. Målet är även att senare bygga en servicebyggnad så att vi får en ny mötesplats och en bemannad mack. Då blir det kanske försäljning liknande en normal bensinstation. Men det får framtiden utvisa.

Finansiering behövs med 3,5 mkr

För att finansiera nybygget krävs bidrag från Länsstyrelsen. Falu Kommun har redan beslutat om s k KDU-pengar med 400 tkr till macken. Kanske det även blir lite vindpengar. En förutsättning från Länsstyrelsen och kommunen är att Intresseföreningen äger tankanläggningen i minst 5 år. Därför är det inte möjligt med delägarskap eller försäljning av andelar f n. Däremot är det nödvändigt att Intresseföreningen får ekonomiskt stöd från allmänheten.

Målet är lönsamhet och utveckling av bygden

Målet är att driva macken på ett lönsamt sätt med hjälp av ideella krafter och bra inköpskanaler. Varje krona i bidrag eller vinst kommer att användas för att utveckla Svärdsjöbygden. För att nå full finansiering behövs tillskott med 1 500 000 kr i bidrag eller lån. Vi har alla olika förutsättningar att bidra till macken. Därför kan olika alternativ erbjudas.

Bidrag till Svärdsjö Intresseförening

Lämna gärna ditt bidrag med valfritt belopp till Svärdsjö Intresseförening genom insättning på Bankgiro 5668-9045 eller Swish 123 056 55 72. 12% av svaren i enkäten var beredda att bidra med mer än 1 000 kr och 4% mer än 5 000 kr. Så intresset är stort och alla bidrag är varmt välkomna. Bidrag kan lämnas som engångsbelopp eller flera gånger under året om det passar dig bättre. Alla bidragsgivare kommer att anges på www.svärdsjö.se och på informationstavlan vid macken. Så skriv ditt namn!

Lån till Svärdsjö Tankställe AB

Hoppas du eller ditt företag kan lämna ett lån för investeringen. Du kan lämna räntefritt lån till Svärdsjö Tankställe AB med återbetalning efter 5 år med 20 % årligen, d v s allt återbetalt efter 10 år. Lånet överförs till Bankgiro 5154-2991 eller Swish 123 511 62 72. Minimibeloppet för lån är 3 000 kr. Flera lån har redan lämnats till bolaget med 5 000 kr resp 10 000 kr. Alla långivare kommer att få sin plats på informationstavlan vid macken och även på www.svärdsjö.se.

Har du möjlighet att lämna ett större bidrag eller lån? Kontakta gärna Leif Källman via 070-5390190 eller leif.kallman@hotmail.se om du har idéer eller förslag. Du kanske även vill diskutera särskilda villkor.

Reklamplatser vid Bensinstationen

Med tanke på att den nya bensinstationen blir en ny mötesplats med många besökare så finns möjlighet för butiker och företag att boka reklamplats där. Tanken är att det ska finnas en belyst informationstavla där en del av tavlan upplåts för reklamskyltar. Format på reklamskylten är liggande A3. Reklam-platsen bokas för 5 år. Du betalar 4 000 kr per år eller 16 000 kr som förskottshyra för hela perioden. Boka platsen via leif.kallman@hotmail.se. Svärdsjö Intresseförening fakturerar hyran.

Oavsett hur du eller ditt företag stödjer investering av ny bensinsationen så är allt välkommet.  Även reklamplatsen är ett värdefullt sätt att bidra till nya bensinstationen och bygdens utveckling.

Varmt tack till alla som redan nu bidragit eller lämnat lån till nybygget!

 

Svärdsjö - Möjlig bankservice i Svärdsjö efter Swedbank

2016-12-14 kl 14:16

Beskedet att Swedbank stänger i Svärdsjö den 31 mars har upprört många privatpersoner och företagare i bygden. Bankomaten berörs inte, eftersom den drivs av ett annat företag. Skulle bankomaten upphöra så har ICA lovat att ordna en ny bankomat. Swedbank har som alla vet upphört med att hantera kontanter. Däremot har Gottboden möjlighet att sätta in pengar på bankgiro eller bankkonto.

Många har visat sin besvikelse över Swedbanks beslut och förordat ett närmande till Bjursås Sparbank. På Luciadagen hade Svärdsjö Intresseförening ett första möte med ledningen för Bjursås Sparbank för att sondera möjligheten till fortsatt bankservice i Svärdsjö.

Bjursås Sparbank har på f n inga möjligheter att öppna kontor i Svärdsjö. Att det finns en färdig banklokal är en fördel men lokalen är det minsta problemet för banken. Organisationen är inte förberedd för att placera personal i ett nytt bankkontor. Det är ont om kunnig bankpersonal och en etablering i Svärdsjö kräver såväl ordinarie personal som back-up när någon är frånvarande.

En kraftig expansion av bankens verksamhet ställer stora krav på eget kapital i relation till de kapitaltäckningskrav, som Finansinspektionen ställer. Det är en begränsande faktor.  En annan aspekt är att det krävs omfattande insatser rent tekniskt för att bygga upp en filial med datorer och åtkomst till bankens kassasystem.

Självklart kommer banken att välkomna nya kunder från Svärdsjöbygden. Däremot kommer man inte att bedriva någon kampanj i Svärdsjö för att attrahera kunder. Samtidigt påpekas att för varje ny kund görs en normal kreditprövning, vilket man är skyldig att göra enligt gällande bankregler.

En idé att vid vissa tidpunkter kunna erbjuda banktjänster på biblioteket i Svärdsjö har också diskuterats. Även detta kräver digital åtkomst till kassasystemet och är f n inte möjligt. Ett alternativ är att vid bestämda tidpunkter erbjuda busstransport till Bjursås Sparbank för att få tillgång till alla banktjänster. Det skulle kunna ses som en trevlig utflykt med Hedmans Buss för seniorer d v s förena nytta med nöje.

Det är angeläget att föra en dialog med berörda organisationer så att vi gemensamt kan enas om en genomförbar lösning med målet att få tillgång till nödvändiga banktjänster. Nödvändiga frågor är:

          Hur många personer är intresserade av busstransport?

          Hur ofta, 1 gång per månad eller 2 gånger per månad?

Svärdsjö 2016-12-14
Svärdsjö Intresseförening
Leif Källman
070-5390190

Svärdsjö - Vill du ha en bensinstation i Svärdsjöbygden?

2016-11-27 kl 14:14

Under processen för att skapa förutsättningar för en ny bensinstation i Svärdsjö/ Borgärdet har vi mött ett blandat intresse så en fråga vi måste ställa till dig och alla boende och företag innan vi går vidare är om vi vill ha en bensinstation (bensin- och dieselpumpar) i Svärdsjöbygden. Vi är tacksamma om du vill svara på några enkla frågor i en enkät som du finner här. Tack för ditt ditt deltagande! Med vänliga hälsningar Svärdsjö Intresseförening

Svärdsjö - Svärdsjö intresseförenings största projekt någonsin

2016-11-20 kl 18:39

Planerna på ett alternativt tankställe har funnits i Svärdsjö under flera år och länge såg det ut som att en privat aktör skulle satsa på en ny station. Men de privata aktörer som varit aktuella har dragit sig ur, en efter en.

Därför kommer intresseföreningen att köpa mark från Falu kommun inom den detaljplan som vann laga kraft i slutet av 2015 och där i första steget etablera ett tappställe för bensin och diesel.

Att saken brådskar beror av att det nuvarande DIN-X tappstället i Borgärdet inte får användas efter den 30 juni 2017 av brandsäkerhetsskäl. Räddningstjänsten kommer inte att medge dispens efter 2017-06-30.

Intresseföreningen ska etablera tappställe i egen regi i Källänge

Svärdsjö - Företagarfrukost 7 december 2016

2016-11-18 kl 13:04

Företagarfrukost onsdag 7 december 2016 kl 08.00-09.30 hos Svärdsjö Fotboll, Idrottsvägen 25.

Som du kanske sett o hört så har frågan om en ny bensinstation i Svärdsjöbygden varit aktuell de sista åren. 30 juni nästa år stänger Din-X i Borgärdet p.g.a. säkerhetsrisken då den ligger i bebyggelse.

En viktig fråga för både företagare och enskilda. Möt upp med goda idéer.

Vad tycker dina kunder?

Företagarfrukost 7 december 2016.

Företagarfrukost 7 december 2016.

Svärdsjö - Offentlig toalett vid Servicepunkten i Borgärdet

2016-10-17 kl 16:57

Den offentliga toaletten, anpassad för rörelsehindrade, vid Centrumvägen 1C i Borgärdet är nu skyltad och öppen alla dagar mellan 09.00 – 21.00.

Om dörren inte går att öppna utifrån under öppettider beror det på att toaletten är upptagen.

Offentlig toalett

Offentlig toalett

Linghed - Ansök om vindpeng Tavelberget

2016-10-11 kl 01:16

Dala Vind delar varje år ut 0,3% av bruttointäkterna från vindkraftparken, cirka 50.000 kronor per år. Vindpengen syftar till att främja en hållbar utveckling av Linghed.

Sista ansökningsdag:            31 oktober 2016

Ansökningshandlingar:        Finns på www.linghed.seeller
mailajakob.ebner1@gmail.com

Vem kan söka?                      Ideella och ekonomiska föreningar
eller motsvarande

Prioriterade insatser           – Verksamhet av allmänt intresse
– Ungdomsverksamhet
– Gemensamhetsanläggningar

Ansökan skickas till:            Dala Vind AB, Box 4, 782 21
Malung. Märk ”Vindpeng Tavelberget”

Välkommen med din ansökan
Dala Vind AB
Framtid i Linghed
Lingheds Idrottsförening

 

mall_ansokan-om-vindpeng-linghed-130202-nl

villkor_ansokan-om-vindpeng-tavelberg_vers131119

Svärdsjö - Samfinansiering har påskyndat utvecklingen av Svärdsjö

2016-10-04 kl 12:12

Det krävs samordnade åtgärder och finansiering av flera aktörer för att påskynda utvecklingen av Svärdsjö. Vi måste bli ännu skarpare och skruva upp ambitionsnivå och tempo ytterligare.

Centrumutvecklingen har tagit stora steg framåt.

Biblioteket har blivit servicepunkt för norra delen av Falu kommun.

Gångfartsområdet har gett en trygg och säker miljö för såväl barn som rörelsehindrade.

Ombyggnaden av Kopparstadens fastighet på Centrumvägen har bidraget till en mer välkomnande miljö i centrum.

Den offentliga toaletten, snabbladdaren för elbilar och ändrade parkeringsmöjligheter i centrum har också medverkat till ett utvecklat centrum.

Borgärdets vägförening, som har det enskilda huvudmannaskapet i Borgärdet, har byggt om delar av Centrumvägen.

Svärdsjö - Svärdsjö Intresseförening levererar

2016-10-04 kl 09:01

Svärdsjö Intresseförening har beslutat att bilda ett aktiebolag ”Svärdsjö Tankställe AB” för att driva på anläggningen av ett tappställe för drivmedel i Källänge.  Den nuvarande lokaliseringen av DIN-X macken i Borgärdet måste stängas senast 30 juni 2017 av säkerhetsskäl.

Svärdsjö Tankställe AB kommer också att erbjuda intresserade företag att anlägga byggnader för service och möten på den mark som bolaget kommer att förvärva inom kort.

Svärdsjö Tankställe AB kommer också att driva på kommunen för att det trafikområde som finns avsatt i detaljplanen snarast skall anläggas.  Trafikområdet är beläget i omedelbar anslutning till tappstället och avsatt bl.a för långtidsparkering. Dala Trafik har visat stort intresse för möjligheten att utveckla en trafiknod på platsen.

Lumsheden - Fiber i Lumsheden

2016-09-22 kl 21:01

Ett projekt har nu startats upp för att få internetanslutning via fiber.icon-fil

Vid ett allmänt informationsmöte den 20 september beslutades att starta projektet och en arbetsgrupp fick mandat och uppdrag att kontakta samtliga fastighetsägare för intresseanmälningar och därefter inleda diskussioner med möjliga leverantörer.

Läs mer om projektet på  www.lumsheden.se/fiber.
Du hittar länken i navigeringen i toppen av sidan.

Där hittar du även arbetsgruppen och du är välkommen att kontakta någon av oss för mer information.

Svärdsjö - Status fiber i Borgärdet

2016-09-17 kl 14:46

Arbetena med fiberdragning i och runt Borgärdet kommer att starta under vecka 38, 19 – 23 september. Telias dotterbolag Skanova kommer att leda arbetet tillsammans med företaget Eltel. Eltel har utfört projekteringen och kommer även att ansvara för grävning.

Normalt brukar grävningen starta där matarkabeln kommer in i området, vilket är i södra delen av Borgärdet. Skanova inväntar tillstånd från Trafikverket för att gräva invid och över de allmänna vägarna. Dessvärre ligger Trafikverket efter med att utfärda nödvändiga tillstånd. För att inte projektet ska förlora tid startar man i Kyrkbyn med att kontakta husägarna.

Skanovas och Eltels personal har legitimation, företagskläder och åker i företagsbilar. Alla fastighetsägare kommer att få personlig kontakt med en representant från Eltel.

Eltel kommer att lägga ut en karta över ledningsdragningen på biblioteket i Borgärdet.

På hemsidan www.oppenfiber.se/min-fiber kan du följa hur arbetet fortskrider.

Inom en månad kommer Telia Öppen Fiber posta ett erbjudande till de fastighetsägare (inkl näringsfastigheter och hyresfastigheter) som inte har beställt fiber.

Arbetsgruppen Borgärdet Fiber gm. Bo Eriksson

Hur ser din Svärdsjöbygd ut 2026?

2016-09-05 kl 22:02

OS_svardsjobygden_affishSöndag 25 september kl 12.30-17.30 bjuder Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd* in dig och alla boende, föreningar och företag i bygden till en kreativ workshop på temat “Hur ser din Svärdsjöbygd ut 2026?”.

Nu vill vi tillsammans med dig fortsätta utvecklingen av Sevärda Svärdsjöbygden! Vilken framtid vill du se i Svärdsjöbygden för att du ska trivas och utvecklas? Med hjälp av ”Open Space” som är en kraftfull och inspirerande mötesmetod där alla får komma till tals och där alla gemensamt skapar agendan för diskussionerna har vi nu möjligheten att tillsammans skapa den framtid vi vill se. Du kan förbereda dig genom att ta med dig egna frågor och ett engagemang för att utforska dem tillsammans med andra deltagare. När vi skiljs åt kommer vi att ha en gemensam handlingsplan med aktiviteter som kommer att skapa den framtid vi vill ha och se. Denna handlingsplan kommer även att utgöra grunden i Svärdsjöbygdens nya utvecklingsplan utifrån vilken vi kommer att söka utvecklingsmedel från kommunen för att införliva våra idéer och därmed vår gemensamma framtid. Du är varmt välkommen till en kreativ och inspirerande eftermiddag! Ta med alla dina vänner och grannar i bygden och häng med! Givetvis bjuder vi på “gofika” under hela eftermiddagen :0). Anmäl dig gärna till mikael@disposito.se. senast onsdag 21 september.

 

* Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd är ett samarbete mellan Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Svartnäs Intresseförening, Svärdsjö Intresseförening, Tofta Bygdeförening och Vintjärns Intresseförening för att tillsammans utveckla en blomstrande och livskraftig Svärdsjöbygd.

Svärdsjö - Falu kommun vill ha hjälp med att utveckla landsbygden.

2016-08-27 kl 11:27

Falu kommun vill ha hjälp att utveckla landsbygden i Falu kommun.

På Hedenborg i Borgärdet den 19 oktober kl 17.30-20.00 välkomnar Miljö- och samhällsförvaltningen alla i Svärdsjöbygden till ett dialogmöte för att diskutera utvecklingen av landsbygden i Falu kommun.

Du kan gärna anmäla dig via Landsbygd – Falun men du är så klart välkommen även om du inte har föranmält dig!

2016-08-27 11.30.26

Svärdsjö - Svärdsjö Intresseförening tackar alla ideella krafter och gäster för sommaren 2016.

2016-08-15 kl 10:56

Tusen tack för ditt deltagande i sommarens aktiviteter!

Av någon anledning så känns det som den här sommaren har gått fortare än normalt men det sägs ju att tiden går fort när man har roligt….

Vi vill tacka dig och alla andra som på något sätt bidragit till våra aktiviteter under sommaren, som gäst eller fixare.

Tusen tack 2016

Svärdsjö - Toftan fiber rekommenderar Falu stadsnät

2016-07-08 kl 08:39

Arbetsgruppen rekommenderar Falu Stadsnät som fiberleverantör

Efter en omfattande utvärderings- och förhandlingsprocess med två leverantörer av fiber/ bredband, Falu Stadsnät och IP-Only, har nu arbetsgruppen Toftan Fiber rekommenderat fastighetsägarna att Falu Stadsnät ska förse vårt område med fiber/ bredband.


Läs mer: http://toftan-fiber.webnode.se/news/arbetsgruppen-rekommenderar-falu-stadsnat-som-fiberleverantor/

Svärdsjö - Till dig som bor och verkar i Borgärdet!

2016-06-15 kl 09:21

Telia Öppen Fiber har fått många beställningar av fiberanslutningar och de ser med det ett stort intresse av fiber i Borgärdet. Inom kort kommer alla som har beställt fiber att få ett informationsbrev får Telia Öppen Fiber som bl.a. beskriver den fortsatta processen. Här är lite info så länge…

1.     Priset på fiberanslutningen kommer att bli 19 900 kr då fler än 50 % av fastighetsägarna har anslutit sig.

2.     Falu Stadsnät kommer inte att bygga ut sin fiber i Borgärdet. De som ev. har beställt fiberanslutning av dem har fått erbjudande att ansluta sig till Telia Öppen Fiber till samma pris (se ovan).

3.     De som idag inte har beställt fiberanslutning kommer under byggperioden att ges möjlighet att ansluta sin fastighet till Telia Öppen Fibers kampanjpris, 21 900 kr.

4.     Telia Öppen Fiber kommer under sommaren att erbjuda hyresfastigheter och näringsfastigheter att ansluta sig till fibernätet. Priset kommer att vara beroende av vilken typ av lösning man väljer.

5.     Telia Öppen Fibers byggprojektledare kommer att vara Johan Bergström. Johans kontaktuppgifter kommer i informationsbrevet som skickas ut till alla kunder inom kort.

 

Svärdsjö - Seniorboende i Svärdsjö

2016-06-07 kl 06:24

Efter ett decénnium av tystnad återupptas samtalen med Falu kommun att diskutera behovet av byggande av boendet för seniorer.

Företrädare för Svärdsjö Intresseförening, PRO-Svärdsjö, SPF-Svärdsjö/Enviken skall den 27 juni 2016 träffa politiker och tjänstemän i Falu kommun för att diskutera behovet att komma igång med byggande för seniorer i vår kommundel.

Förslaget gäller en seniorlägenhet på 75,8 kvm i markplan, på mark nära Borgärdet, omedelbart ovanför väg 876 efter korsningen till Toftbyn (väg 850/876). Ägaren till denna tomtmark vill sälja med avsikten att där byggs bostadslägenheter.

Området från Borgärdet mot Toftbyn efter korsningen väg 876/850

Området från Borgärdet mot Toftbyn efter korsningen väg 876/850.

Situationsplan för seniorboende norr väg 876

Situationsplan för seniorboende norr väg 876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dala Hus förslag till seniorboende 2008

Dala Hus förslag till seniorboende 2008

 

 

Svärdsjö - Åtgärder längs väg 850 Falun – Svärdsjö

2016-05-02 kl 14:52

Trafikverket har meddelat att projektering av underhåll och förstärkning pågår av väg 850 Falun – Svärdsjö.

Under 2016 kommer viss akutlappning och fortsatt dikning att ske.

Under 2017 kommer förstärkning och beläggningsunderhåll att ske.

Dessutom kommer Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie för genomfarten Svärdsjö (Borgärdet) nästa år.

Väg 850 Falun – Svärdsjö en typisk svensk medelväg.

Svärdsjö - Borgärdet fiber rekommenderar Telia Öppen Fiber

2016-04-14 kl 14:16

Efter möten och förhandlingar med Falu Stadsnät och Telia Öppen Fiber rekommenderar arbetsgruppen Borgärdet Fiber fastighetsägarna i Borgärdet att beställa fiberanslutning från Telia Öppen Fiber.

Läs mer om utvärderingen och rekommendationen här.

Svärdsjö - Liljan Fiber rekommenderar Falu Stadsnät

2016-04-07 kl 06:03

Arbetsgruppen Liljan Fiber har vid stormöte den 6 april 2016 rekommenderat fastighetsägarna i Bengtsheden, Boda och Hillersboda att beställa fiberanslutning från Falu Stadsnät.
Ca 200 fastighetsägare var närvarande på stormötet och det var ett enhälligt stöd för arbetsgruppens rekommendation.

Falu Stadsnät har som enda leverantör svarat på den konkurrensutsättning/anbudsförfrågan som arbetsgruppen skickade ut den19 februari. Övriga inbjudna leverantörer, Zitius/Telia, ÖppenFiber/Telia och ByNet/Ip-Only har avstått från att lämna anbud.

Läs mer: http://svardsjo-liljan.webnode.se/nyheter/

 

 

Svärdsjö - Liljan Fiber Kallelse Stormöte!

2016-04-06 kl 19:00

Arbetsgruppen Liljan Fiber kallar samtliga fastighetsägare i Bengtsheden, Boda och Hillersboda till Stormöte angående utbyggnad av fiber i det aktuella området.

Arbetsgruppen kommer arr informera om resultatet av den konkurrensutsättning avseende fiberutbyggnad med tillhörande tjänster som genomförts. Arbetsgruppen kommer också att lämna förslag på leverantör av fibernätet med tillhörande tjänster samt tidplan för genomförande.

Svärdsjö - Borgärdet Fiber rekommenderar

2016-03-31 kl 13:14

Vänta med att beställa fiber till 15 – 19 april. Då har ni tillgång till arbetsgruppens utvärdering av Telia Öppen Fibers erbjudande och Falu Stadsnäts öppenfibererbjudande.

Lumsheden - Information om avlopp

2016-03-06 kl 18:21

Den 27 februari hölls ett informationsmöte i Lumsheden kring framtida regler för enskilda avlopp.

Här är ett par länkar till information som det hänvisades till under mötet

Sunne – Regler för enskilt avlopp

Sunne – Avgifter vid avvikelse

 

Svärdsjö - Nu kan du ta cykeln på bussen

2016-02-18 kl 12:15

Dalatrafiks ledning informerade kommunbygderådet vid ett möte i Egnellska huset 2016 – 02 – 15 att:

Du kan ta med cykeln när du åker landsbygdsbuss.

Svärdsjö - Ansök om bygdepeng 2016

2016-01-23 kl 12:01

Nu kan du/ni (boende, föreningar, företag och organisationer) i Svärdsjöbygden (fd Svärdsjö kommun) ansöka om bygdepeng från Svärdsjö Svartnäs Besparingsskogs vindkraftverk i Jädraås Vindkraftpark. Mer info hittar du här

Linghed - Träning tisdagar i Bystugan, 19.00-20.30

2016-01-15 kl 11:47

Kom och träna med oss damer i Skryt´n

Tisdagskvällar 19:00-20:30 på Bystugan i Linghed

Start 19 januari och fram tills vi sätter båten i sjön!

Vi kommer att köra på ungefär lika som förra året med cirkelträning, jympa pass och lite annat smått och gott.

För er som inte ror tar vi en liten avgift på 20kr/gång.

Hoppas vi ses!

Lingheds IF

Svärdsjö - Liljan fiber har nått >80 % anslutning

2016-01-01 kl 14:26

Nu när vi på årets första dag summerar resultatet av arbetsgruppens arbete kan vi med stor glädje konstatera att 81% av de ”fastboende” i Bengtsheden, Boda och Hillersboda vill delta i utbyggnaden av fibernät. Till detta kommer 15% av de som är ”fritidsboende”. Totalt är det drygt 290 fastighetsägare som lämnat in sina intresseanmälningar före årsskiftet.  Se mer information på Liljan fiber

Linghed - Vinnande pepparkakshus utsett

2015-12-22 kl 23:11

Nu har våra kunder röstat på alla fantastiska pepparkakshus och vinnarna blev:

1. Hus nr 10 gjort av Ida Rosenback med 57 röster

Vinnande hus, nr 10

Vinnande hus, Ida Rosenback

Andra plats, Engla Larsson

Andra plats, Engla Larsson

2. Hus nr 14 gjort av Engla Larsson med 36 röster

3. Hus nr 6 gjort av Vincent Vestlund med 19 röster

Varje pepparkakshus som varit med i tävlingen har en present att hämta hos oss och så klart får ni ta hem era hus om ni så vill. Annars får dom gärna stå kvar hos oss så att våra kunder får fortsätta beundra dessa.

IMG_2965

Tredje plats, Vincent Vestlund

Vi på Tempo Linghed vill tacka alla som varit med i tävlingen och samtidigt önska er alla en God Jul 🎅

Linghed - Utvecklingsplan för Linghed

2015-12-19 kl 23:51

Vad tycker du om det här förslaget till utvecklingsplan för Linghed som Intresseföreningen Framtid i Linghed (FIL) har tagit fram?

Läs och meddela oss vad du anser.

Du hittar våra kontaktuppgifter här. Föreningar – Framtid i Linghed

Utvecklingsplan_för_Linghed_2015-2020_FIL_150920

Svärdsjö - Snabbladdaren i drift

2015-12-18 kl 17:41

Nu är snabbladdaren för elbilar vid Centrumparkeringen i Borgärdet i drift och testad. Laddning för 12 mils körning på vintern tog 15 minuter jämfört med 8 timmar i ett vanligt eluttag. På sommaren räcker 1 laddning för 15 mils körning.

Svärdsjö - Snabbladdning för elbilar i Borgärdets centrum

2015-12-07 kl 16:54

Svärdsjös första laddstation för elbilar öppnar inom kort vid Centrumparkeringen i Borgärdet.

Snabbladdning för elbilar på Centrumparkeringen i Borgärdet.

Snabbladdning för elbilar vid Centrumparkeringen i Borgärdet.

Linghed - Lyckoträffen julstängt 17 dec-11 jan

2015-12-05 kl 22:36

MELLAN 17 DECEMBER– 11 JANUARI HAR VI STÄNGT

Välkommen åter 12 januari.

Svärdsjö - Nytt tankställe i Källänge godkänt av MSN

2015-11-25 kl 16:42

Planerna för bl a nytt tankställe i Källänget i Svärdsjö godkändes för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 25 november 2015.

Svärdsjö - Julklappstips

2015-11-25 kl 14:12

Köp biljetter till Allsången 2016, lördagen den 9 juli med Lasse Berghagen, Helen Sjöholm mfl på Gammelgården i Svärdsjö.

Hos Turistbyråerna, visitsodradalarna.se och hos Gottboden i Borgärdet.

2015-11-25 13.21.16

Julklappstips

2015-11-25 kl 14:03

Köp biljetter till Allsången lördagen den 9 juli med Lasse Berghagen , Helen Sjöholm mfl.

Hos Turistbyråerna, Visit södra dalarna och hos Gottboden i Borgärdet.

2015-11-25 13.21.16

På gång i Kråkan Kultur & Teater

2015-11-25 kl 12:41

Myggjagare & näbbstövlar spelas onsdagen den 27 januari kl 19.00, Lingheds Bystuga (vid bandyplan). Se annons i Kråkbladet!

Kråkkvällar där människor berättar om allt möjligt intressant. Välkommen att lyssna till och prata med:
– Stenhuggaren Kristian Lund och Bo G Jansson om ”Konsten att hugga i sten” i Svärdsjö kyrka söndagen den 17 januari kl 12.15. Svärdsjö församling bjuder på fika.
– Ungdomsledaren Gunnar Andersson berättar ”Historier från Svärdsjö socken med vykort” och annat spännande tillsammans med ungdomar på ungdomsgården torsdagen den 4 februari kl 19.00. Fika här också! Fler träffar är planerade under våren.

Framöver tänker vi oss en filmfestival i samarbete med Svärdsjö församling med tema lokala filmare, fotogrupp, mera teater och mera musik (har du ideér som kan passa här så tveka inte att höra av dig).

Vad har vi gjort? Först och främst har vi spelat ”Gustav Vasa i Svärdsjö” för fullsatta läktare under tre somrar – ett fantastiskt äventyr för oss som varit med! Vi har besökt Dalateatern och Björborevyn, framfört vår ”Dalasoaré” med sång, musik, dans och teater ett par gånger och i samarbete med EKOT (Enviken Kultur och Teater) ger vi en regikurs.

Kontakt
Välkommen som medlem om du vill bidra till en fortsatt levande Svärdsjöbygd genom ett aktivt, kreativt kulturliv. Ta gärna kontakt med oss om du har idéer eller vill veta mer, till exempel vid vårt bord under julmarknaden på Hedenborg julskyltsöndagen den 6 december! Styrelsen består av: Marie Rosén (ordförande), Leif Källman (kassör), Emma Andersson (sekreterare), Martin Andersson, Theresia Holmstedt Jensen, Johan Nyling, Satu Sundström och Matti Svedlund.

Svärdsjö - Informationsträff på Hedenborg 16 november om flyktingar

2015-11-13 kl 12:26

Vill du veta mer om flyktingkrisen och kommunens flyktingmottagande? Vill du veta hur du kan hjälpa till? Har du andra frågor och funderingar? Välkommen till en informationsträff måndag 16 november kl 18.30 i Hedenborg.

Läs mer på Falu kommuns hemsida via länken nedan.

Flyktingar till Svärdsjö

Linghed - Ansök Vindpeng

2015-10-30 kl 20:39

Så är det dags att ansöka om Vindpengen igen.

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 oktober.

Beslut om vilka projekt får tilldelning tas i början på nästa år och utbetalning sker i maj 2016.

Med vänliga hälsningar

Jakob Ebner

FIL

Mall Ansökan om Vindpeng Linghed Ansökan om Vindpeng Tavelberg

Ansökan om Vindpeng Tavelberg

Linghed - Gårdsmarknad varje månad

2015-10-25 kl 18:45

Sista söndagen varje månad arrangerar föreningen Lyckoträffen i Linghed en gårdsmarknad mellan kl 11-14.

Lingvägen 130 – vid Dalahus.

Syftet är att öka gemenskapen byarna emellan och skapa en rolig samlingspunkt där alla är välkomna. Skapa nya kontakter och umgås – marknaden blir en social plats.

Kom, titta, trivs i våra lokaler och framförallt köp alla möjliga ting som en gårdsmarknad kan innehålla. Nyvävda trasmattor, stickade barnkläder, handarbetade vackra ting, loppisföremål och mycket mycket mer. Välkomna till oss!

Odlar du? Har du ägg? Bakar du bröd eller bakverk? Virkar, stickar eller broderar du? Målar du tavlor eller skapar smycken? Vi har gårdsmarknaden för dig – kom och sälj.

Vill du sälja något? Kom eller anmäl på 070 582 78 21

Gårdsmarknad Linghed

Svärdsjö - Upprustning av Borgärdets Centrum

2015-09-30 kl 13:35

I morgon, onsdagen den 30 september 2015, påbörjar Borgärdets vägförening upprustningen och ombyggnaden av Centrumvägen och Centrumparkeringen. Entreprenör är NCC.

Svärdsjö - Projektet ”Svärdsjö – Liljan fiber” har startat.

2015-09-21 kl 15:16

Projektet startade den 17 september 2015 med mål att första spadtaget skall tas sommaren 2016.  Projektet omfattar byarna söder om Borgärdet, öster om Gårdvikssjön och norr om Rupstjärn.

Linghed - Söndagsstängt på Linghedslivs

2015-09-01 kl 23:01

Ja då börjar denna sommar lida mot sitt slut men vi hoppas på många fina höstdagar framöver

30 augusti var sista söndagen vi hade öppet det här året, men så klart hälsas ni Välkomna alla andra veckodagar.

Kom ihåg att beställa vår Linghedskasse. Tre middagar för fyra personer.
Beställ senast torsdag och hämta efter kl 14.00 tisdagen därefter.

Personalen på Tempo Linghed

Svärdsjö - Skisstävling – ny tankstation

2015-08-19 kl 13:35

För att säkerställa en nödvändig servicenivå i Svärdsjöbygden har Svärdsjö Intresseförening tillsammans med andra aktörer verkat för att hitta en lösning på en ny tankstation (bensin och diesel) i snart fem år. En omfattande process som tar lång tid… Falu Kommun föreslår nu i en ny detaljplan för området runt Källänget en plats för en tankstation. Ett förslag som vi är positiva till, mycket också för att den nya detaljplanen öppnar upp även för andra intressanta möjligheter för området som t.ex. samlingslokal, kontor, skola, lokaler för kultur och fritid, hantverk och områden för rekreation, område för trafik med långtidsparkering och byte mellan bil och buss för pendling m.m.

Givetvis är det av stor vikt att en ny tankstation skapas utifrån ett hållbart perspektiv där placering och utformning m.m. inte får påverka bilden av Svärdsjö och vår vackra bygd på ett negativt sätt. Därför startade vi på årets Svärdsjöfest en skisstävling där alla boende (barn, ungdomar och vuxna) i Svärdsjöbygden är varmt välkomna att delta.

Du som vill delta i skisstävlingen ska, senast måndag 24 augusti, lämna in en skiss på hur en tankstation kan se ut i Skärmavbild 2015-08-19 kl. 14.18.32anslutning till Källänget (se skiss ur kommunens förslag till ny detaljplan här till vänster) för att den på ett bra sätt ska smälta in i området. Du får givetvis även i skissen inkludera andra kreativa verksamheter/ områden/ lösningar som kan vara del i ”det nya Källänget”. Skissen lämnar du på Gottboden i Borgärdet. Skriv namn, telefonnummer och e-postadress på skissen.

Alla (seriösa) förslag belönas med pris!

IMG_3288Delar av bygdens näringsliv har sponsrat tävlingen med ett digert prisbord med jättefina priser. Alla (seriösa) förslag belönas med pris! Tusen tack till Din-X, ICA Supermarket, Glastjänst, Gottboden, Kakelhuset, Lasse Berghagen, Motortjänst, OT Motor, Rut & Knut, Solängets Blommor & Sånt, Svärdsjö Färg, Svärdsjö Guld & Ur, Svärdsjö Järn, Svärdsjö Radio & TV, Svärdsjö Tryck, Vackra Små Ting.

 

Tusen tack till att du vill vara med och bidra till en levande, attraktiv och välkomnande Svärdsjöbygd!

Andra Svärdsjöfesten på Gruvbacken lördagen den 15 augusti 2015

2015-08-03 kl 17:41

Lördagen den 15 augusti 2015 mellan kl. 14.00 – 18.00 är det dags för den andra Svärdsjöfesten på Gruvbacken.

Utvecklade aktiviteter och tävlingar för barn, ungdomar och vuxna. Mer information finns på https://svärdsjö.se under ”Intresseföreningen” på ”Svärdsjöfesten”.

Vad händer med Borgärdets Centrum i höst?

Det är andra aktiviteter som berör de flesta Svärdsjöbor, vare sig de kommer från Linghed, Lumsheden, Boda, Bengtsheden, Östansjö, Toftbyn, Vintjärn, Svartnäs eller andra orter/byar i Svärdsjöbygden.

 

Svärdsjö - Andra Svärdsjöfesten på Gruvbacken lördagen den 15/8 2015

2015-08-03 kl 17:13

Lördagen den 15 augusti 2015  mellan klockan 14.00 – 18.00 är det dags för den andra Svärdsjöfesten på Gruvbacken.

Utvecklade aktiviteter och tävlingar för barn för barn, ungdomar och vuxna. Se mer under ”Intresseföreningen” på ”Svärdsjöfesten” och på facebook.

Lumsheden - Tider för skjutbanan i Lumsheden

2015-06-29 kl 21:12

.

Skjutning för björnpasset

8 augusti     10.00 – 15.00

12 augusti   17.00 – 20.00

17 augusti    17.00 – 20.00

 

Skjutprov för älgjakt

29 augusti    13.00 – 17.00

5 september  13.00 – 17.00

12 september  13.00 – 17.00

 

Arr:  Lumshedens Viltvårdsområdesförening

 

Linghed - Midsommar i Nysjön

2015-06-19 kl 15:00

Kl 15.00 startar tåget från Sunes stuga

Efter stångresning och dans kan man gå en tipspromenad med frågor för både små och stora.

Därefter fikar vi gemensamt med medhavd kaffekorg.

Välkommen till en trevlig midsommar önskar

Nysjö Stugförening

Linghed - Söndagsöppet på Linghedslivs

2015-06-05 kl 18:39

Från och med söndagen 31 maj har Lingheds livs åter igen söndagsöppet kl 11.00-14.00.

Svärdsjö - En händelserik sommar i Svärdsjöbygden

2015-06-05 kl 13:26

Allsången med Lasse Berghagen, skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö och Svärdsjöfesten 2015.

Dessutom är en ny bensinstation äntligen på g vid Källänge liksom en rad intressanta utvecklingsmöjligheter runt Källängeskolan. Här kommer vi med inbjudan till Svärdsjöborna under hösten att delta i en spännande resa.

En händelserik sommar i Svärdsjöbygden

En händelserik sommar i Svärdsjöbygden

 

Svärdsjö - Källängetskolan, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö.

2015-05-31 kl 05:30

Svärdsjö tätort ingår i den gemensamma översiktsplanen för FalunBorlänge som antogs i juni 2014. I den framgår att de samhällsinsatser som stärker förutsättningar för boende och verksamheter på landsbygden ska prioriteras i vissa serviceorter, Svärdsjö (Borgärdet) är en prioriterad serviceort.

Falu kommun arbetar med att upprätta en ny detaljplan vars syfte är att ersätta gällande plan som är föråldrad och tillkom innan nuvarande lagstiftning med lämpliga användningar enligt nuvarande plan- och bygglag. Detaljplanens syfte är också att möjliggöra placering av en ny tankstation i Svärdsjö.

Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunen under 2016 och genomföras inom 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Svärdsjö Intresseförening har vid ett flertal möten med Falu kommuns ledande politiker påtalat att dispensen att bedriva drivmedelsförsäljning vid nuvarande tappställe upphör att gälla 31/12 2016.

Såväl Falu kommun som Räddningstjänst Dala Mitt är väl medvetna om att tiden från att detaljplanen vunnit laga kraft till att bygglov beviljats och att en ny tankstation kan finnas på plats inte är genomförbar.

Svärdsjö Intresseförening uppmanar därför nuvarande ägaren Lars Eriksson att hos Räddningstjänsten Dala Mitt söka förnyad dispens för drivmedelsförsäljning vid nuvarande tappställe tills att en ny tankstation med tillhörande komplement är etablerad.

Vill du veta mer? Välkommen på samrådsmöte Tid: 1 juni kl. 18:00 Plats: Svärdsjö bibliotek, Centrumvägen 1

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

 • www.falun.se/planerjustnu
 • Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider
 • Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider
 • Svärdsjö bibliotek, under ordinarie öppettider

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 150831: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller samhallsbyggnad@falun.se

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare och myndigheter som har väsentligt intresse i planfrågan. PBL ger de boende ställning som sakägare. Fastighetsägare/styrelser ska därför informera hyresgäster/ boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av detaljplanen.

Upplysningar:

Erik Folkesson Blom, telefon: 023-867 87, e-post: erik.folkesson.blom@falun.se

Linghed - Golfranchen har öppnat

2015-05-28 kl 21:08

Golfranchen i Linghed, som ligger efter Klockarnäsvägen har öppnat. 20kr hinken.

Hälsar Lingheds IF

Linghed - Höganäsbadet öppnar v.25

2015-05-28 kl 21:06

Höganäsbadet öppnar vecka 25, 15 juni, och i år kommer det nya bryggor på plats hälsar Lingheds IF.

Linghed - Invigning rastplats Hökviken

2015-05-24 kl 11:51

Nu har rastplatsen vid Hökviksbron i Linghed invigts.

Över 80 personer deltog vid invigningen som inleddes med att Dala Vind delade ut årets vindpeng.

Invigning av rastplatsen i Hökviken 2015-05-23

Invigning av rastplatsen i Hökviken 2015-05-23

Sedan berättade projektledaren för rastplatsen, Björn Storsnes, lite om det arbete som lett fram till att rastplatsen nu är färdig. Redan 2009 påbörjades planeringen och arbetet har sedan drivits genom Intresseföreningen Framtid i Linghed.  Många är det som bidragit med pengar, material och arbete. Rastplatsen har kostat över 100 000 kr att bygga och de ideella arbetsinsatserna står för motsvarande värde. På en tavla i båthuset listas de största sponsorerna.

I båthuset ligger kyrkbåten Skryt,n II som tävlats av roddarlagen från Linghed mellan åren 1974 och 2002.

Bandet klipps av roddarklubben och projektledaren Björn Storsnes

Bandet klipps av roddarklubben och projektledaren Björn Storsnes

Läs mer om kyrkbåtar här.

 

Linghed - Utdelning av vindpeng 2015

2015-05-24 kl 11:38

I samband med invigningen av rastplatsen i Linghed delade Dala Vind ut årets vindpengar. Vindpengen är en frivillig utbetalning från Dala Vind och utgör en procentuell andel av bruttointäkterna från Tavelbergets vindkraftpark i Linghed. Precis som tidigare år var det Niklas Lundaahl som delade ut pengarna.

2015

 • 10 000 kr till renovering av fasaden – Lingheds Livs
 • 10 000 kr till renovering av tak på storstugan från Linghed – Svärdsjö hembygdsförening
 • 20 000 kr till utegym i Linghed – Lingheds Idrottsförening

Vindpeng 2015_6931

Niklas Lundaahl informerade om att det blåst mindre 2014 än tidigare år och att det därför fanns mindre pengar att fördela i år. Niklas berättade också att Dala Vind ansökt och fått tillstånd att sätta upp ett sjätte vindkraftverk på Tavelberget. Bygget beräknas vara klart innan midsommar 2016.

Svärdsjö - Ensamkommande barn

2015-05-12 kl 10:07

Ensamkommande barn kommer till Källegården.

Linghed - FILs remissvar Tillväxt- & Folkhälsoprogram

2015-04-07 kl 08:27

Läs FILs (Intresseföreningen Framtid i Linghed) remissvar på Falu kommuns två program, Tillväxtprogrammet och Folkhälsoprogrammet.

Remissvar

Linghed - Samrådshandlingar detaljplan för Linghedsskolan mm

2015-04-06 kl 22:15

På FIL:s initiativ har Falu Kommun gjort ett förslag till detaljplaneändring för Linghedsskolan med flera fastigheter i centrala Linghed. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål på fastigheten Linghed 198:1 samt 122:1, där det före detta frälsningsarméhuset ligger. Planen innebär också att bestämmelserna för de angränsande kommunägda fastigheterna, där Lingheds skola och idrottsplanen ligger, anpassas till nu gällande plan- och bygglag. Kommunens fastighet Linghed 199:1 samt den angränsande mindre fastigheten Linghed 178:1, som tidigare varit planlagd för busstation, planläggs för bostadsändamål.
Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 26 maj 2015:

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:
1. Bifogade filer

2. www.falun.se/planerjustnu

3. Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider

4. Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider

5. Lingheds Livs, Lingvägen 82, Linghed

Linghedsskolan Inbj SAMR

Linghedsskolan pk SAMR A2-L EMSN

Linghedsskolan Pb SAMR EMSN

Svärdsjö - Kontaktpersoner för snabbt och pålitligt bredband

2015-04-03 kl 15:20

Arbetet har startat med att söka kontaktpersoner som är intresserade av de fördelar ett snabbt och pålitligt bredband ger och kontaktpersoner som har bra kontakter i byarna söder Borgärdet. Intresseföreningen har tagit initiativ att bilda två kluster av byar söder om Borgärdet. Det ena klustret av byar öster om Gårdvikssjön och det andra väster om Gårdvikssjön. All hjälp med att hitta dessa personer välkomnas.

Ett kluster av byar norr Borgärdet är redan igång med sin process.

Linghed - 31 april, ansök från Linghedsfonden

2015-03-26 kl 22:15

Ansök om bidrag från Linghedsfonden

Senast 31 april 2015

Fondens syfte

är att stimulera  initiativ och idéer som bedöms främja en positiv utveckling och skapa arbetstillfällen i Linghed samt vara till glädje och nytta för samtliga bybor och besökande.

Ansökan sänds till:

 • Intresseföreningen Framtid i Linghed, Åsvägen 22, 790 25 Linghed eller till jakob.ebner1@gmail.com
 • Beskriv hur bidragen ska användas och uppge dina kontaktuppgifter. I år finns 20 000 kronor i Linghedsfonden.

Hälsningar

FIL:s styrelse

Svärdsjö - Fiberutbyggnad på Faluns landsbygd.

2015-03-16 kl 14:38

Bredbandsgruppen – Falu kommun har inbjudit By- och Intresseföreningar till ett informations- och diskussionsmöte om fiberutbyggnad onsdagen 18 mars.

Av programmet framgår att andra tekniker behandlas bara kort och när det gäller kostnader nämns bara vilka stödformer det finns och hur vi bygger ut tillsammans.

Däremot nämns inget om priset för anslutning. Priset för att ansluta till fiber varierar mellan 10 000 och 35 000 kronor, men 20 000 kronor är ett vanligt pris. I Ornäs betalar villaägarna 14 000 kronor.

Privatekonomiskt är det en stor utgift för många. Man kan ifrågasätta varför hushållen ska betala när man också betalar skatt. Ur samhällssynpunkt kan fiber exempelvis bana väg för e-hälsolösningar inom vården av äldre i framtiden.

Enligt en arbetsgrupp vid Landsbygdsriksdagen 2014 bör ”Pengarna prioriteras på landsbygden och infrastrukturen, inte på stora arenor, lokaler, badhus i städerna”. Fler exempel finns i Falun.

Nyttan av infrastrukturinvesteringar är primärt en funktion av det arbete som de sparar in. Att företag sparar in på arbetstid med bredbandsfiber är oomtvistligt. Oomtvistligt torde också vara att Falu kommun kommer att spara in arbetstid inom hemvården när e-hälsolösningar är utbyggda.

Svärdsjö Intresseförening återkommer med information efter mötet.

Svärdsjö - Nu introducerar vi Torget

2015-03-11 kl 21:16

Medlemsföretag med bra kunderbjudanden kommer att synas på vår hemsida.

Svärdsjö - Ansök om bygdepeng 2015!

2015-02-27 kl 09:05

Nu är det dags igen att ansöka om bygdepeng från Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Sista ansökningsdag är 10 april 2015. Du hittar mer information om bygdepengen inkl ansökan m.m. här

Svärdsjö - Svärdsjö Intresseförening bjuder in till årsmöte 2015

2015-02-20 kl 15:47

Söndag 22 mars kl 18 är du varmt välkommen till Församlingsgården i Borgärdet där Svärdsjö Intresseförening bjuder in till årsmöte. Se information och underlag nedan. Du är varmt välkommen!

Inbjudan och dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2014

Stadgar med förslag till liten ändring/ revidering

 

Nu drar bygdens VM-aktiviteter igång

2015-02-11 kl 14:57

På lördag 14 februari drar de aktiviteter vi i Svärdsjöbygden skapat för du som besöker oss men även för alla oss som redan bor här. Se programblad m.m. här

Nu drar bygdens VM-aktiviteter igång

2015-02-11 kl 14:57

På lördag 14 februari drar de aktiviteter vi i Svärdsjöbygden skapat för du som besöker oss men även för alla oss som redan bor här. Se programblad m.m. här

Svartnäs - Ny web

2015-02-09 kl 13:33

Svärdsjö - Du hänger väl på bygdens aktiviteter under VM

2015-02-05 kl 20:00

Under VM bjuder Svärdsjöbygden på en rad trevlig aktiviteter, både för barn och vuxna. Kolla i vår kalender vad du är sugen på! Du och de dina är varmt välkomna!

Linghed - Bandyresultat

2015-01-28 kl 07:57

19 januari möttes Linghed – Liljan på Hedåsen i Linghed. p 14

Linghed - Bandyresultat

2015-01-28 kl 07:57

19 januari möttes Linghed – Liljan på Hedåsen i Linghed. p 14

Lumsheden - Fritidsgården drar igång vårterminen

2015-01-25 kl 18:11

Fritidsgården är öppen för barn och ungdomar från 1:a klass och uppåt

 • Kostnad 50 kr per termin, en träff i veckan.
 • Föräldrar som har barn/ungdomar som vill gå på fritidsgården under vår/vinter är välkomna tillsammans med sina barn vid första tillfället.
 • Ungdomsgården bemannas av föräldrar till barnen/ungdomarna som besöker ungdomsgården. Du som förälder behöver uppge när du har möjlighet att vara där. Kom gärna med förslag på aktiviteter.

Lumsheden - Fritidsgården drar igång vårterminen

2015-01-25 kl 18:11

Fritidsgården är öppen för barn och ungdomar från 1:a klass och uppåt

 • Kostnad 50 kr per termin, en träff i veckan.
 • Föräldrar som har barn/ungdomar som vill gå på fritidsgården under vår/vinter är välkomna tillsammans med sina barn vid första tillfället.
 • Ungdomsgården bemannas av föräldrar till barnen/ungdomarna som besöker ungdomsgården. Du som förälder behöver uppge när du har möjlighet att vara där. Kom gärna med förslag på aktiviteter.

Lumsheden - Välkommen till vår nya web

2015-01-25 kl 17:29

Lumsheden.se har fått nytt utseende och uppdaterat innehåll.

Vi hoppas du gillar den, att du hittar det du söker och att den informerar dej om vad som är på gång i Lumsheden. Härifrån hittar du också enkelt det som händer i Svärdsjöbygden, service, företag och föreningar.  Du hittar också enkelt till det som händer i våra grannbyar.

Om du har synpunkter och kommentarer vill vi i Lumshedens Intresseförening att du hör av dej.  Skicka ett mejl eller använd kontaktformuläret.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny